Bewindvoering

Een meerderjarige is in principe altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat hij/zij doet. Soms is iemand echter door omstandigheden niet (geheel) in staat om zijn of haar eigen belangen goed te behartigen, bijvoorbeeld als het gaat om financiën. In dat geval biedt de wet de mogelijkheid om een deel of het geheel van het vermogen van iemand onder bewind te stellen. Dit betekent dat een ander persoon het recht krijgt om de financiële belangen van deze persoon te behartigen. Formeel wordt deze maatregel “Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen genoemd”

Beschermingsbewind, is een regeling waarbij de kantonrechter een bewindvoerder aanwijst om uw financiën en/of goederen te beheren. Dit zal hij doen wanneer u zelf hiertoe niet meer in staat bent. Dit kan door allerlei redenen zijn zoals ouderdom, ziekte, verstandelijke beperking of schulden. Meestal wordt de bewindvoering uitgesproken over alle gelden en goederen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

De taken die een bewindvoerder moet verrichten zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Zo dient hij onder andere zorg te dragen voor:

Aanvragen van een beschermingsbewind gebeurt via het invullen van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift wordt verstuurd naar de kantonrechter. Mocht u Trustee als uw bewindvoerder willen dan kan u hulp vragen bij het invullen van het verzoekschrift. Daarnaast krijgt u vanuit Trustee een bereidverklaring die aan het verzoekschrift wordt toegevoegd.

Als de kantonrechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken krijgt Trustee een beschikking. Met deze beschikking kunnen de werkzaamheden beginnen. Alle financiële administratie, geopend of niet-geopend, wordt geïnventariseerd. Alle betrokkenen krijgen een verzoek te melden of er achterstanden zijn, de inkomensvertrekkers wordt verzocht het inkomen op een geopende beheerrekening over te maken en er wordt een plan opgesteld door de bewindvoerder.

Bij schulden kan het oplossen van schuldproblemen op drie manieren:

1  Met eigen middelen kan 100 % van de schulden in drie jaar afgelost worden, er zal geen schuldsanering
worden aangevraagd.

2  De schulden zijn te hoog om drie jaar met eigen middelen op te lossen, dan zal een schuldsanering worden
voorbereid via de gemeente en de Kredietbank Nederland.

3  De schulden zijn problematisch, dan zal el dan niet vooraf gegaan door een faillissement, een WSNP-verzoek
(Wet Schuldsanering Natuurlijke Persoon) worden gedaan bij de rechtbank. Een WSNP-verzoek zal
plaatsvinden na het afwijzen van een schuldsaneringsregeling via de gemeente en de Kredietbank Nederland.

Jaarlijks dient de bewindvoerder een rekening en verantwoording af te leggen over het gevoerde bewind aan u en aan de kantonrechter. Daarnaast wordt er een periodiek afgesproken voor een overzicht van het ontvangen gelden en gedane betalingen.

De kosten van het beschermingsbewind moet u zelf betalen. Hebt u een laag inkomen dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind. De bewindvoerder vraagt deze dan aan bij de gemeente waarin u woont. Daarnaast kan het bewind niet zomaar worden opgeheven. Als u vindt dat u zelf weer in staat bent om uw financiën te regelen, kunt u de kantonrechter vragen het bewind op te heffen.

Bij overlijden houdt het bewind op en dient er een eindafrekening gemaakt te worden.

Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om te kijken naar de mogelijkheden

Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om te kijken naar de mogelijkheden

Scroll naar boven